Organizator: Rozwiązania Systemowe

Koszt udziału: 3 000 zł

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w coachingu. Kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę, umożliwiające im rozpoczęcie własnej drogi jako coacha systemowego. Kurs koncentruje się na technikach indywidualnych, szczególnie przydatnych w pracy klient – coach (ustawienia w przestrzeni, ustawienia przy pomocy figurek i przedmiotów). Całość kursu to pięć dwuipółdniowych zjazdów. Ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

Zjazd pierwszy
Teoria ustawień systemowych (prezentacja PowerPoint). Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych. Wprowadzenie do coachingu systemowego. Ustawienia rodzinne jako podstawa ustawień systemowych w coachingu. Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki. Rodzice a praca i kariera.
Praca w parach – doświadczanie dynamiki systemowej i efektów działania tzw. wiedzącego pola. Praca w kręgu – przykłady interwencji systemowej

Zjazd drugi
Proces terapii/coachingu – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań. Postawa terapety/coacha – podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta. Techniki pracy indywidualnej (praca z kartkami i wizualizacją). Praca z podwójnej perspektywy (reprezentanta i coacha). „Ręka kataleptyczna”.
Ćwiczenia w parach (klient – coach) – doświadczanie podwójnej perspektywy coacha i reprezentanta. Diagnozowanie relacji. Doświadczanie hierarchii, więzi, wymiany.
Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie – doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników.

Zjazd trzeci
Techniki pracy indywidualnej (praca z przedmiotami i figurkami). Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej – powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta.
Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie – doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników. Praca indywidualna kursant – prowadzący oraz kursant – kursant (pod superwizją).

Zjazd czwarty
Firmy jako systemy; waga sił systemowych w sukcesie bądź porażce organizacji; sposoby pracy z organizacjami. Obszary pracy z organizacją (konflikt, fuzja, restrukturyzacja, decyzje personalne, komunikacja, współpraca między działami, otwarcie na klientów). Krótkie interwencje korzystające z dynamiki systemowej.
Ustawienia organizacyjne – przykładowa praca związana z organizacją uczestnika. Ustawienia dotyczące kariery, firmy, pracy zawodowej, przedsięwzięć.

Zjazd piąty
Terapia a coaching – kształtowanie zdolności do pracy na różnych poziomach „głębokości”. Rodzice/rodzina a sprawy zawodowe – czy zawsze musimy poruszać tematy rodzinne? Praca bez szczegółowej znajomości zagadnienia (ustawienia zakryte), ustawienia elementów abstrakcyjnych („Przyszłość”, „Pieniądze”, „Praca”, „Życie” i inne). Praca z liderami – zasady systemowe wpierające przywództwo, pracę zespołową, poczucie kompetencji i znalezienie „dobrego miejsca”.
Czym jest superwizja systemowa? Zasady i praktyka.
Indywidualna praca coachingowa kursant – kursant (pod superwizją). Ustawienia w przestrzeni, przy pomocy przedmiotów i figurek. Krótkie interwencje coachingowe. Superwizja systemowa związana z pracą z klientem uczestnika.

Prowadzenie:
Damian Janus – psycholog, filozof, religioznawca. Specjalista psychologii klinicznej. Szkolił się w psychoterapii gestalt, psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej oraz pracy z ciałem. Bierze udział w treningu psychoanalitycznym w ramach Koła Krakowskiego Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Ukończył dwuetapowe szkolenie w metodzie ustawień systemowych u Heiko Hinrichsa, uczestniczył w warsztatach i seminariach Berta Hellingera, Ilse Kutschery, Gerharda Walpera. Doświadczenie zawodowe: praca w oddziale psychiatrii, w poradni psychologicznej i poradni uzależnień, prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla studentów i uczniów. Autor publikacji na temat psychopatologii i psychoterapii m.in. rozdziału „Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera” w podręczniku akademickim „Psychoterapia” t. VII.

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Mogilska 123 / 46

Terminy:
5 spotkań weekendowych w terminach: 4-6 listopada, 2-4 grudnia 2016, 13-15 stycznia, 3-5 lutego, 3-5 marca 2017.
Godziny zajęć: piątki 17-21, soboty 10-18, niedziele 9-15.

Cena:
– 3000 zł w przypadku płatności w ratach (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 3 raty po 900 zł płatne najpóźniej na pierwszych trzech zjazdach).
– W przypadku jednorazowej wpłaty do 30 września oferujemy 10 % rabatu.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.
Wpłat prosimy dokonywać na konto nr: 40 1140 2004 0000 3602 4682 1184 (Rozwiązania Systemowe).

Informacje i zgłoszenia:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com