Polityka Prywatności

Edutorial jest portalem internetowym znajdującym się pod adresem internetowym http://edutorial.pl/. Niniejszy dokument stanowi ramowe zasady korzystania z Portalu Edutorial. Za wdrożenie niniejszej polityki prywatności odpowiada Administrator – Kerris Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Dane kontaktowe: kontakt@edutorial.pl, +48 570 170 130

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usługi jest Kerris Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, dane kontaktowe: kontakt@edutorial.pl, +48 570 170 130

§ 1.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach portalu Edutorial są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą dane.

§ 2.
Każda osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez zakreślenie odpowiedniego okna w Edutorial lub portalu Facebook w momencie udostępnienia swojego adresu e-mail.

§ 3.

Uprawnione do założenia konta w Edutorial są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 4.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe celem:

zapewnienia właściwego świadczenia usług w portalu Edutorial.

§5.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych w tym w szczególności prawo ich poprawiania (aktualizacji) oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu powinna edytować odpowiednie informacje w swoim profilu dostępnym po zalogowaniu się w Edutorial. W przypadku braku możliwości edycji danych lub ich usunięcia, osoba powinna skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres: kontakt@edutorial.pl

§ 6.

Administrator danych osobowych chcąc skontaktować się z osobą, której dane osobowe przetwarza,  posłuży się udostępnionym w trakcie rejestracji adresem e-mail.

§ 7.

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w polskim prawie.

§ 8.

Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. System informatyczny, w którym dane osobowe użytkowników Edutorial są przetwarzane, odpowiada wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

§ 9.

Administrator danych osobowych chcąc zbyć na rzecz podmiotu trzeciego zbiór danych osobowych, którym administruje, musi spełnić wymagania wynikające w tym zakresie z przepisów polskiego prawa.

§ 10.

Osoba fizyczna zakładająca konto w Edutorial wyraża zgodę na publikację danych osobowych, które udostępnia, w swoim profilu publicznym w Edutorial.

§ 11.

Dostęp do konta w Edutorial jest zabezpieczony hasłem.

§ 12.

Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby posiadające konto w Edutorial.

§ 13.

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności. Wiążąca polityka prywatności dostępna jest zawsze na stronie internetowej: http://edutorial.pl/politykaprywatnosci, w formie pozwalającej jej zapisanie na dysku oraz wydruk. Zmiana niniejszej polityki prywatności jest możliwa w trybie dotyczącym zmiany Regulaminu tj. z zachowaniem odpowiednich terminów oraz dochowaniem obowiązku uprzedniego poinformowania zainteresowanych.

§ 14.

Korzystanie z Edutorial wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies.

§ 15.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usługi i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Edutorial. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 16.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę internetową i korzystają z niej,
  2. utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie się logować,
  3. usług dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych w Edutorial.

§ 17.

W ramach Edutorial stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§ 18.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 19.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Edutorial.

§ 20.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Edutorial reklamodawców oraz partnerów. Administrator nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies, których nie jest twórcą lub właścicielem.

§ 21.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

§ 22.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 23.

Edutorial ma prawo śledzić zachowanie użytkowników w portalu Edutorial za pomocą służącego do tego oprogramowania z zastrzeżeniem, że czyni to wyłącznie w celu optymalizacji świadczenia usług oraz z zachowaniem ich anonimowości.