Błąd jest przy­wile­jem fi­lozofów, tyl­ko głup­cy nie mylą się nigdy.

Sokrates

Cybernetyczny Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego – wirtualny przewodnik życia (CODE) to zespół wirtualnych, elektronicznych macierzy zawierających zoptymalizowane systemy powiązań cybernetycznych, przetwarzających wprowadzane dane w kompleksowy, inteligentny raport.

Raport ma stanowić rodzaj przewodnika edukacyjnego, dzięki któremu uczniowie mogliby w bardziej świadomy sposób wybierać dalszą ścieżkę edukacyjną. Tego typu elektroniczny przewodnik mógłby ułatwić młodym ludziom w odnalezieniu się na przyszłym rynku pracy.

Jak to działa?

Metody pozyskiwania i przetwarzania danych

Aby zaszło sprzężenie (korelacja) między wprowadzanymi danymi przez beneficjenta (testy, zadania, różnego rodzaju dane) oraz ich wynikami, jak również z informacjami zawartych w systemie (trendy ekonomiczne i społeczne, wyniki analiz rynku pracy, potrzeb ludzkich, poziom kapitału społecznego, etc.), konieczne jest stworzenie takiego systemu przy wykorzystaniu sieci neuronowych, który  w sposób logiczny przetworzy dane biorąc pod uwagę każdy szczegół informacyjny.

Dodatkowo, system będzie przetwarzał dane pozyskane, z zawartymi w sobie oraz z mieszczącymi się w sieci, czyli będzie posiadał stały dostęp do informacji internetowych.

Algorytmy sieci neuronowych, inaczej „(…) sztuczne sieci neuronowe (ang.: Artificial Neural Networks) można traktować jako nowoczesne systemy obliczeniowe, które umożliwiają przetwarzanie informacji wzorując się na zjawiskach zachodzących w mózgu człowieka. Informacje wprowadzane do sieci mają charakter danych numerycznych, na podstawie których działanie sieci może odzwierciedlać działanie modelu o zupełnie nieznanej charakterystyce.

Dostosowanie sieci neuronowej do rozwiązywania określonego zadania, odbywa się poprzez jej uczenie przy użyciu typowych pobudzeń i odpowiadających im pożądanych reakcji, a nie poprzez sprecyzowanie algorytmu i zapisanie go w postaci programu, jak w przypadku stosowania tradycyjnych metod modelowania.

W efekcie sieć neuronowa tworzy model zjawiska, lecz nie jest możliwe jednoznaczne określenie jego postaci. Ponadto, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy konkretna, wyuczona sieć neuronowa w sposób rzeczywisty rozwiązuje problem czy tylko tworzy pewien algorytm, pozwalający jednak uzyskać prawidłowe wyniki.

Dzięki wielu zainstalowanym algorytmom przetwarzającym wprowadzane dane, macierze tworzące program, będą tworzyć modele najbardziej adekwatne, pasujące osobowości beneficjenta (jeśli wprowadzi dane „niezakłamane”), które w rezultacie pomogą w stworzeniu wielowymiarowego raportu 3D.

Czym jest ten Raport?

Raport ma być finalnym efektem przetworzenia danych, wprowadzonych przez beneficjenta. Dzięki specjalnemu zainstalowanemu (napisanemu) protokołowi rozumiejącemu, dane przekazywane byłyby w postaci, w której można by powiązać ich znaczenia między sobą w ramach odpowiedniego kontekstu.

Są to tzw. semantyczne bazy wiedzy przetwarzane przez sieci neuronowe.

W tym konkretnym przypadku, na podstawie przetworzonych danych psychologiczno – emocjonalnych (np. forma testowa 3D), w połączeniu z wprowadzonymi wcześniej oraz wciąż aktualizowanymi danymi z zakresu gospodarki i rynku pracy,  ma wskazać najbardziej pasujące ścieżki dalszego rozwoju młodego człowieka (ucznia), tj. możliwości dalszego kształcenia oraz rozwoju zawodowego uwzględniając jego predyspozycje wynikające z wyników przeprowadzonych testów, aktualnych informacji geopolitycznych i przemian gospodarczych w danym regionie, kraju, kontynencie i na świecie.

W zależności od rodzaju testów uzyskamy inf. na temat:

  • naszych predyspozycji przyswajania i przetwarzania informacji oraz przekuwania ich w czynności
  • predyspozycji psychologicznych i emocjonalnych
  • mocne i słabe strony w odniesieniu do poszczególnych grup ludzi pracujących w danych branżach
  • charakterystyka naszych silnych stron i predyspozycji psycho – fizycznych, które możemy rozwijać
  • w odniesieniu do naszej osobowości oraz chęci i zainteresowań – sporządzenie wyniku na podstawie korelacji tych danych z analizą rynkową i prognozami przemian ekonomiczno – społecznych pod kątem rozwoju danych branż zawodowych

Strona wizualna CODE

Cybernetyczne Centrum Doradztwa Edukacyjnego, poza dużą funkcjonalnością i intuicyjnością, będzie zawierało nietuzinkową, modernistyczną szatę graficzną 3D w „first perspective” (podobnie jak w grach komputerowych), która w połączeniu z dużymi możliwościami przetwarzania danych, przyciągnie beneficjenta serwując mu możliwość obcowania z prawdziwie naukowo – modernistycznym wymiarem doradczym.

Skoro brakuje nam ekspertów z dziedziny psychologii oraz rynku pracy, zatrudnionych w szkołach, to może warto byłoby dać uczniom alternatywę w postaci przewodnika elektronicznego?