Wystartował cykl bezpłatnych warsztatów wspomagających proces adaptacji na współczesnym rynku pracy i autodiagnozy własnego potencjału w ramach projektu “Misja Praca”. Dzięki niemu, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych będą mieli możliwość lepszego startu w dorosłe i samodzielne życie.

Beneficjentem projektu jest około 100-ka młodych ludzi, w wieku 16-19 lat, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych, objęta programami usamodzielniania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kilku miastach Polski – m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. Wolontariusze poznają swoich podopiecznych podczas serii spotkań integracyjnych. Szczególny nacisk podczas warsztatów merytorycznych położony jest na rozwój kompetencji miękkich i transferowalnych, które są obecnie kluczowe na bardzo wielu stanowiskach oraz rzetelną informację zwrotną odnośnie sytuacji na rynku pracy i możliwości satysfakcjonującego ulokowania potencjału wychowanków.

Problemy młodych z wejściem na rynek pracy

Oprócz silnego podłoża motywacyjnego i dowartościowującego beneficjentów na poziomie indywidualnym, program przewiduje również edukację w formie gier i zabawy, elementy life coachingu oraz spotkania w zakładach pracy, ukazujące specyfikę wybranych zawodów. Mocno przyświeca nam dewiza czerpania od siebie nawzajem, co podkreśla wolontariuszka w warszawskim Domu Dziecka nr. 1 im. M. Falskiej, Milena Stańczyk z firmy Wyser& GI Group – Czas, w którym wolontariat był po prostu modny – już minął. Te osoby, które odczuwają potrzebę udzielania pomocy po prostu to robią i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Coraz więcej z nas angażuje się w regularnie w akcje wolontariackie, mając nadzieję, że faktycznie i w istotny sposób pomagamy tym, którzy tej pomocy chcą i potrzebują. “Misja Praca” to jeden z takich projektów, w których nasze doświadczenia mogą zostać w sposób pożyteczny wykorzystane i mieć realny wpływ na jego uczestników. Biorąc pod uwagę wiek młodzieży, z którą będziemy się integrować i nawzajem uczyć od siebie, słuszność naszego udziału jest tym bardziej zasadna. To właśnie młodzi ludzie mają często problem z wejściem na rynek pracy, dlatego kompleksowe coachingi i warsztaty będą dla nich dobrą bazą pod udany start ich kariery zawodowej.

Razem pracujmy nad poczuciem własnej wartości

Dzięki zaangażowaniu w wolontariat kompetencyjny, pracownicy agencji Polskiego Forum HR będą mieli możliwość „po godzinach” wykorzystać swoje cenne umiejętności, wiedzę i doświadczenia nabyte w trakcie praktyki zawodowej do pracy z młodzieżą, która boryka się z wieloma problemami. Warsztaty doskonale komponują się z ogólnym, indywidualnym programem usamodzielniania, który jest obowiązkowy dla wszystkich dorastających wychowanków domów dziecka przed 18 rokiem życia. Istotne w trakcie realizacji projektu będzie kształtowanie preferencji zawodowych, poznanie swoich umiejętności, planowanie przyszłości, myślenie perspektywiczne – w rozwój jakich umiejętności warto inwestować i jaką wiedzę zdobyć, aby osiągnąć cel, którym jest wykonywanie zawodu marzeń.

Cały proces – cykl warsztatów, rozpisany został na kilka miesięcy (I etap z ewaluacją) i obejmuje zarówno indywidualne coaching’i jak i zespołowe zajęcia, oscylujące treściowo wokół trzech obszarów:

  • Profesjonalne doradztwo zawodowe, wiedza z rynku dotycząca zawodów i wartości/wyceny rynkowej poszczególnych umiejętności, ścieżka rozwoju dla wybranych zawodów;
  • Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, elementy kultury osobistej na spotkaniach oficjalnych, prezentacja swoich mocnych stron);
  • Kompetencje miękkie, w szczególności: praca zespołowa, praca projektowa, komunikacja.

Bo każdy zawód jest ważny

Różnego rodzaju bariery, stawiane wychowankom domów dziecka przez życie, wynikające m.in. z uwarunkowań ekonomicznych, wszelkich zaniechań, nadużyć lub zaniedbań środowiskowych, poczucia odtrącenia, bycia gorszym i niedopasowania, utrudniają im osiągnięcie sukcesu, spychając często na margines społeczeństwa. Z drugiej strony takie osoby, po osiągnięciu pełnoletniości,  nierzadko wykazują postawę roszczeniowo-pasywną, domagając się kompleksowego wsparcia administracji państwowej, która to pomoc z kolei długofalowo blokuje rozwój samodzielności. Wolontariusze Polskiego Forum HR pragną wesprzeć beneficjentów projektu w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej, określeniu typu osobowości i przyporządkowaniu właściwych pól przyszłej aktywności zawodowej, aby wyeliminować nietrafione decyzje, wzmocnić poczucie sprawczości, własnej przydatności społecznej i wpływu na rzeczywistość. Umocnienie samoświadomości w tych zakresach jest podstawowym czynnikiem motywującym do planowania swojego rozwoju i przyszłości. Na rynku pracy znajdzie się bowiem miejsce dla każdego typu osobowości zawodowej, ważne jednak, aby wybór był jak najbardziej zgodny z naturalnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami, co kreuje sytuację win-win dla pracodawcy i pracownika.

Zakończenie pierwszej edycji programu planowane jest na czerwiec 2016 roku.