Tekst promocyjny

Coaching systemowy w sposób radykalny poszerza obszar możliwości coacha. Daje poparte faktami poczucie, że to, co robi ma głęboki sens i jest pomocne dla klientów.

Podejście to wywodzi się z metody ustawień systemowych Berta Hellingera. Odkrył on prawa, jakimi kierują się systemy rodzinne. Wkrótce okazało się, że te same dynamiki stosują się także do innych systemów: funkcjonują w relacjach partnerskichCoaching Systemowy rodzinny, w pracy, w obszarze kariery. Także relacje między działami firmy, a nawet związki pomiędzy wytwórcą i jego klientami układają się zgodnie z dynamikami systemowymi. Coaching systemowy w poruszający, a zarazem bezpieczny dla coachee sposób ukazuje rozwiązanie problemu oraz drogę rozwoju. Umożliwia dotarcie do wiedzy, która byłaby przed nami głęboko ukryta lub w ogóle niemożliwa do odkrycia przy użyciu innej metody. Rozwiązania te bardzo często wychodzą poza nasze wcześniejsze pomysły i mniemania, zawsze jednak ich odkryciu towarzyszy poczucie: „Tak, to jest to!” Efekty jakie przynosi ustawienie bywają tak zadziwiające, że trudno o nich mówić zanim się ich doświadczy – gdyż mogą się wydawać czczą reklamą!

 „Podstawowym zjawiskiem, na którym opiera się technika terapeutyczna Hellingera jest fenomen reprezentacji, polegający na odkrywaniu zależności panujących w systemie klienta przez obce osoby (reprezentantów). To, co umożliwia reprezentację nazywane jest wiedzącym polem Psychoterapia(das wissende Feld). W ustawieniach wiedzące pole ujawnia się w formie „przychodzących” do reprezentantów odczuć, impulsów i myśli, które odnoszą się do prawdziwych stosunków panujących w systemie klienta. Odczucia te mogą być niejednokrotnie bardzo silne, a ich jakość zaskakująca dla reprezentanta (np. potrzeba wykonania pokłonu, drżenie ciała, smutek, ból w jakiejś części ciała, złość). (…) w ustawieniach (także przy pomocy figurek) klienci mają poczucie nie symbolicznego, ale niemal realnego obcowania z reprezentowaną osobą.” (D. Janus, Psychoterapia. Pogranicza, s. 597)

 

W jakich obszarach można pracować coachingiem systemowym?

Ustawienia systemowe zastosowane w coachingu pozwalają na pracę z wielką gamą problemów, zadań i celów. Oto niektóre z nich:

• relacje osobiste
• relacje w pracy
• perspektywy rozwoju (np. wybór drogi zawodowej)
• znalezienie swojego miejsca w zawodzie, firmie, relacji
• pieniądze (ich brak, psychologiczne trudności związane z ich posiadaniem, trudności w dawaniu lub braniu itd.)
• przedsięwzięcia, plany, zamierzenia
• firma, rynek, funkcjonowanie organizacji

„(…) prnarzędzia w coachinguacując ustawieniami systemowym  jesteśmy otwarci na głębszą, związaną z emocjami i uczuciami sferę życia klienta. Potrafimy dostosowywać głębokość naszej pracy do tego, co konieczne i możliwe do przyjęcia przez klienta. Inna rzecz, a jest to już wiedza z samego doświadczenia, że ludzie okazują się o wiele bardziej gotowi pójść głębiej, niż na ogół sądzimy. Dzieje się tak wtedy, gdy czują, że podążają nie za czymś narzuconym z zewnątrz, lecz za własnym procesem. A taką właśnie możliwość dają ustawienia systemowe” (D. Janus, Biuletyn coacha, 102/14)

 

Jakie efekty przynoszą ustawienia systemowe stosowane w coachingu?

Ustawienia systemowe doprowadzają do zmian zarówno w obszarze życia osobistego, zawodowego, jak i funkcjonowania organizacji. Prowadzą do:

  • Radykalnego poszerzenia świadomości, co do natury zadania czy problemu
  • Uzyskania dostępu do nowej energii życiowej
  • Poznania charakteru danej relacji
  • Poznania i utrzymania sił tworzących przywództwo
  • Uzdrowienia struktury organizacji
  • Przepracowania swojej relacji do pieniędzy
  • Odkrycia własnych zasobów zawodowych i życiowych
  • Wyzwolenia się spod wpływu uwikłań systemowych, które stoją u podstaw życiowych i zawodowych porażek
  • Poznania i przepracowania ukrytych zależności ja – moi klienci; ja – zespół; ja – przełożeni itp.

Coaching systemowy – szkolenie całościowe 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań w coachingu, a także w terapii. Kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę, umożliwiające im rozpoczęcie własnej  drogi jako coacha systemowego. Kurs koncentruje się na technikach indywidualnych, szczególnie przydatnych w pracy klient – coach (ustawienia w przestrzeni, ustawienia przy pomocy figurek i przedmiotów).
Całość kursu to pięć dwu i pół dniowych zjazdów.

Zjazd pierwszy:

Część teoretyczna

Teoria ustawień systemowych (prezentacja PowerPoint). Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych. Wprowadzenie do coachingu systemowego. Ustawienia rodzinne jako podstawa ustawień systemowych w coachingu. Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki. Rodzice a praca i kariera.

Część praktyczna

Praca w parach – doświadczanie dynamiki systemowej i efektów działania tzw. wiedzącego pola. Praca w kręgu – przykłady interwencji systemowej.

Zjazd drugi:

Część teoretyczna

Proces terapii/coachingu – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań. Postawa terapety/coacha – podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta. Techniki pracy indywidualnej (praca z kartkami i wizualizacją). Praca z podwójnej perspektywy (reprezentanta i coacha). „Ręka kataleptyczna”.

Część praktyczna

Ćwiczenia w parach („klient” – „coach”) – doświadczanie podwójnej perspektywy coacha i reprezentanta. Diagnozowanie relacji. Doświadczanie hierarchii, więzi, wymiany.

Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie – doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników.

Zjazd trzeci:

Cześć teoretyczna

Techniki pracy indywidualnej (praca z przedmiotami i figurkami). Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej –
powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta.

Część praktyczna

Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie – doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników. Praca indywidualna Kursant – Prowadzący oraz Kursant – Kursant (pod superwizją Prowadzącego).

Zjazd czwarty:

Część teoretyczna

Firmy jako systemy; waga sił systemowych w sukcesie bądź porażce organizacji; sposoby pracy z organizacjami. Obszary pracy z organizacją (konflikt, fuzja, restrukturyzacja, decyzje personalne, komunikacja, współpraca między działami, otwarcie na klientów). Krótkie interwencje korzystające z dynamiki systemowej.

Część praktyczna

Ustawienia organizacyjne – przykładowa praca związana z organizacją uczestnika. Ustawienia dotyczące kariery, firmy, pracy zawodowej, przedsięwzięć.

Zjazd piąty

Część teoretyczna

Terapia a coaching – kształtowanie zdolności do pracy na różnych poziomach „głębokości”. Rodzice/rodzina a sprawy zawodowe – czy zawsze musimy poruszać tematy rodzinne? Praca bez szczegółowej znajomości zagadnienia (ustawienia zakryte), ustawienia elementów abstrakcyjnych („Przyszłość”, „Pieniądze”, „Praca”, „Życie” i inne).

Praca z liderami – zasady systemowe wpierające przywództwo, pracę zespołową, poczucie kompetencji i znalezienie „dobrego miejsca”. Czym jest superwizja systemowa? Zasady i praktyka.

Część praktyczna

Indywidualna praca coachingowa Kursant – Kursant (pod superwizją). Ustawienia w przestrzeni, przy pomocy przedmiotów i figurek. Krótkie interwencje coachingowe i terapeutyczne. Superwizja systemowa związana z pracą z klientem uczestnika.

Prowadzenie: 

Damian JanusDamian Janus – psycholog, filozof, religioznawca. Specjalista psychologii klinicznej. Szkolił się w psychoterapii gestalt, psychoterapii psychodynamicznej i psychonalitycznej oraz pracy z ciałem. Bierze udział w treningu psychoanalitycznym w ramach Koła Krakowskiego Nowej Szkoły Lacanowskiej. Ukończył dwuetapowe szkolenie w metodzie ustawień systemowych u Heiko Hinrichsa, uczestniczył w warsztatach i seminariach Berta Hellingera, Ilse Kutschery, Gerharda Walpera. Doświadczenie zawodowe: praca w oddziale psychiatrii, w poradni psychologicznej i poradni uzależnień, prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla studentów i uczniów. Autor publikacji na temat psychopatologii i psychoterapii m.in. rozdziału „Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera” w podręczniku akademickim „Psychoterapia”. Pracuje jako psychoterapeuta i coach, prowadzi szkolenia w metodzie ustawień systemowych dla psychoterapeutów i coachów.

Czego możecie się spodziewać po szkolenuczestnicy otrzymująiu?

Jedno jest pewne – gdy w grę wchodzą ustawienia systemowe, sytuacja jest całkiem odmienna niż podczas CO NAJMNIEJ 95 proc. innych szkoleń i warsztatów. Zmiana, nowa wiedza i energia pojawiają się od razu. Każde słowo teorii ma 100 proc. pokrycie w procesach, których doświadczacie. A po ukończeniu szkolenia? W wyniku odbytej pracy nad własnymi sprawami – macie kilka rzeczy w swoim życiu uporządkowanych oraz dysponujecie metodą, która RADYKALNIE zwiększa waszą skuteczność jako coachów i terapeutów. [Damian Janus]

Więcej informacji na temat szkolenia: perspektywa.eu/psychoterapia-i-rozwoj/ustawienia-systemowe/

Kontakt i zapisy: tel. 604 888 983, biuro@perspektywa.eu