Posłowie podczas 32. posiedzenia Sejmu RP uchwalili ustawy wprowadzające zmiany w prawie oświatowym. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmieni się docelowa struktura szkół, nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów,  wydłużona zostanie także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. Zmiany dotyczyć będą również kształcenia zawodowego oraz organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych.

Wśród poprawek zgłoszonych przez posłów i przyjętych w głosowaniu znalazła się m.in. ta dotyczącą możliwości przeniesienia uczniów z jednej szkoły podstawowej do drugiej jeśli w wyniku zmiany sieci szkół zmienią się obwody dotychczasowych szkół. Posłowie przyjęli wniosek mniejszości w zakresie definicji niepełnosprawności sprzężonych i wprowadzeniem rozróżnienia między Zespołem Aspergera i autyzmem.

Reforma edukacji ma charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmowałby też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Zgodnie z przyjętymi ustawami, uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Wygaszanie gimnazjów może być realizowane m.in. przez przekształcenie ich w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projekt przewiduje też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę.

Przekształcanie szkół pociągnie za sobą potrzebę stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Termin podjęcia uchwał w tej sprawie będą miały one do 31 marca 2017 r. Przygotowane sieci zaopiniowane zostaną następnie przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.

Za przyjęciem ustawy Prawo oświatowe głosowało 230 posłów, 199 było przeciw, wstrzymało się 5 posłów. Z kolei za przyjęciem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe głosowało 229 posłów, 199 było przeciw, wstrzymało się 5 posłów. Uchwalone ustawy zostały przesłane do dalszych prac w Senacie.

Źródło: men.gov.pl/